2016 KOBA - 한국 지상파 방송 UHD HDR 시험방송 시연
KBS Terrestrial UHD HDR  시험방송 시연

4K@60fps 10bit@HEVC BT2020 (HDR10, 10.2 CH Audio)
MBC Terrestrial UHD HDR  시험방송 시연

4K@60fps 10bit@HEVC BT2020 (HDR10, 10.2 CH Audio)


SBS Terrestrial UHD HDR 시험방송 시연

4K@60fps 10bit@HEVC BT2020 (HDR10, 10.2 CH Audio)
저작자 표시 비영리 변경 금지
신고
크리에이티브 커먼즈 라이선스
Creative Commons License


 

티스토리 툴바

Google+