Blue Planet II [4K UHD] [2017] [Blu-ray]

Planet Earth II 4K UHD Blu-ray에 이어서,

Blue Planet II 4K UHD Blu-ray가 올라왔네요...


작년말에 삼성 HDR영상관련 세미나에서 바다관련 HDR 작품을 본 적이 있는데,

HDR효과에 있어서 바다라는 주제가 많이 어울린다는 것을 느낀 적이 있습니다.


태양빛과 물 그리고 어두운 바닷속...  3가지가 적절하게 어울려서

아주 좋은 영상을 내 주는 영화인 것 같습니다.


HDR지원 되네요. ^^


Blue.Planet.II.2017.S01.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS HD.MA.5.1 FGT


  1. Blue.Planet.II.S01E01.One.Ocean.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT.mkv- 16.4 G
  2. Blue.Planet.II.S01E02.The.Deep.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT.mkv- 17.1 G
  3. Blue.Planet.II.S01E03.Coral.Reefs.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT.mkv- 16.3 G
  4. Blue.Planet.II.S01E04.Big.Blue.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT.mkv- 21.0 G
  5. Blue.Planet.II.S01E05.Green.Seas.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT.mkv- 25.4 G
  6. Blue.Planet.II.S01E06.Coasts.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT.mkv- 22.0 G
  7. Blue.Planet.II.S01E07.Our.Blue.Planet.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT.mkv- 24.8 G


+ Recent posts